پرشین اپلای

دانشگاه های مورد تایید در مجارستان

دانشگاه های مورد تایید در مجار 10 ماه قبل

چهار دانشگاه برتر مجارستان و مورد تایید وزارت بهداشت ایران عبارتند از:

Semmelweis University Budapest

University Debrecen

University of Pecs

University Szeged

نظرات 0