پرشین اپلای

دانشگاه های مورد تایید در مجارستان

دانشگاه های مورد تایید در مجار یک سال قبل
میثم هادی پور
میثم هادی پور
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

چهار دانشگاه برتر مجارستان و مورد تایید وزارت بهداشت ایران عبارتند از:

Semmelweis University Budapest

University Debrecen

University of Pecs

University Szeged

نظرات 0

chat