پرشین اپلای

رزومه یا CV چیست؟
رزومه یا CV چیست ؟

درسال 2018 یکی از مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی و اعزام دانشجو سی وی یا رزومه  می باشد.

سی وی در زبان انگلیسی  Curriculum Vitae نام دارد که از دو کلمه تشکیل شده است. کلمه  Curriculumبه معنای برنامه تحصیلی و کلمه Vitae به معنای سوابق کاری می باشد.

روزمه یا سی وی از چه بخش هایی تکشیل شده است؟

سی وی(روزمه)  باید به زبان انگلیسی نگارش شود . یک  سی وی استاندارد از بخش های زیر تشکیل می شود:

1-    اطلاعات و مشخصات فردیpersonal information 

در این بخش مشخصات فردی متقاضی نوشته می شود.این مشخصات شامل نام و نام خانوادگی،تاریخ تولد، محل تولد،شماره تماس،آدرس محل سکونت و آدرس ایمیل متقاضی می باشد.

نکته: فرمت نوشتن آدرس محل سکونت به ترتیب زیر می باشد:

واحد محل سکونت،پلاک،نام ساختمان(در صورت وجود)، نام بن بست یا کوچه، نام خیابان، نام شهر، نام کشور

مثال:

Unit3, no 3, Aghagia Department,Nahalestan alley,saadi avenue,Tehran,Iran

2-    سوابق تحصیلی  education and training  

این بخش شامل سوابق تحصیلی متقاضی می باشد. به عبارت دیگر در این بخش باید سوابق تحصیلی سابق متقاضی مانند مقطع تحصیلی ، سال شروع و پایان مقطع ، معدل  و  نام محل تحصیل ذکر شود.

مثال :

2013-2015

Master of law, Sapienza university, Rome, Italy

overall GPA:2.02 out of 3

2008-2012

bachelor of political sciences, Bu-Ali University, Hamedan, Iran

overall GPA:16.02 out of 20

3-    مهارت های فردی personal skills 

در این قسمت تحصص ها و مهارت های فردی مانند مهارت های کامپیوتری و انواع دیگرمهارت ها ذکر می شود.

4-    انتشارات publication

در این بخش لیست مقالات ،کتابها ، شرکت در کنفرانس ها و سایر آثارعلمی متقاضی ثبت می شود.

فرمت نوشتن لیست انتشارات به شکل زیر می باشد:

نام و نام خانوادگی نویسنده،عنوان اثر،عنوان نشریه ای که اثر نویسنده توسط آن پذیرفته یا چاپ شده است،سال چاپ

مثال:

Mina Mahdavi.The causes of inefficiency of political parties in the Third World countries (Case study: Iran after revolution of 1979 until 2016), International Journal of Humanities and Cultural Studies,published: 01 September 2016

5-     مهارت های دیگرother skills

در این قسمت سایر مهارت های متقاضی مانند مهارت های زبانی ومیزان تسلط به آنها ذکر می شود.

مثال:

Language:

▪ Persian (mother tongue)

▪ English (Independent user), Ielts Academic 6

▪ Turkish: (Independent user)

6-    منابعreferences

در این قسمت لیست اساتیدی که اطلاعات متقاضی  را تایید کرده و در راه اخذ پذیرش تحصیلی با  وی همراه بوده و به او کمک کرده اند نوشته می شود.

مثال :

Dr. Hsan shafaie

Assistant Professor, Department of political science, Faculty of

law and political science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

Email:

H.shafaie2020 @yahoo.com